REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK 

Z DNIA 29.12.2018 R.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Dobre Kalorie sp. z o.o., z siedzibą przy al. Grunwaldzka 82/353, 80-244 Gdańsk (zwane dalej „Organizatorem”).


2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.


4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 


5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.


6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.


7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/akademiaskutecznejdiety (zwanej dalej “Fanpage”).


8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).


2. Uczestnik oświadcza, że:


a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRÓDĘ I stopnia, JEDNĄ NAGRODĘ II Stopnia oraz DZIESIĘĆ NAGRÓD II stopnia – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.


2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:


a. Nagroda I stopnia – Jedna godzinna konsultacja dietetyczna wraz z ułożeniem 14 dniowym planem żywieniowym oraz wizytą kontrolną i gadżetami reklamowymi w postaci torby nylonowej, ołówka, długopisu, miary krawieckiej (zwanymi dalej: Gadżetami”) oraz kalendarz. Wartość nagrody to 400 zł (słownie: czterysta złotych)
b. Nagroda II stopnia – Jedna zniżka 30% ale nie więcej niż 100 zł na usługi Poradni dietetycznej Akademia Skutecznej Diety oraz Gadżety. Wartość nagrody to 100 zł (słownie: sto złotych)
c. Nagroda III stopnia – Dziesięć zniżek 10% ale nie więcej niż 20 zł na usługi Poradni dietetycznej Akademia Skutecznej Diety. Wartość nagrody to 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)


3. Zniżki o których mowa w § 3.2b oraz § 3.2c nie dotyczą pakietów oferowanych przez Akademię Skutecznej Diety.


4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Akademii Skutecznej Diety - www.facebook.com/akademiaskutecznejdiety


5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.


6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


7. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia zryczałtowanego podatku od wygranej w wysokości 10% 
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/akademiaskutecznejdiety


2. Konkurs trwa od dnia 30 grudnia 2018 godz. 10:30 do 10 stycznia 2019 godz. 10:00.§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:


a. zamieszczenie odpowiedzi (w formie komentarza pod Postem konkursowym) pytania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,


2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/akademiaskutecznejdiety


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD


1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.


3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy zgłoszeń z § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu


4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzców.


5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.


6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/akademiaskutecznejdiety


7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com/akademiaskutecznejdiety wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. numer telefonu

c. adres mailowy


8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.


9. Przyznane w Konkursie nagrody pozostaną do odebrania przez uczestnika w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.


10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.


2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:


a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 

z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.


2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.


3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.


4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.§ 9. PRAWA AUTORSKIE


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:


a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;


b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.


3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 


4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 29.12.2018 r.”


5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2018 r. i obowiązuje do 10.01.2019 r.


2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.


3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.dobrekalorie.pl


5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.dobrekalorie.pl

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Więcej kliknij tutaj..

Polityka plików “cookies” serwisu www.dobrekalorie.pl 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Close